Ett affärssystem är ett programpaket med integrerade IT-system för att ta hand om ett företags informationshantering och tillgodose ett företags behov av styrning och administration. En definition är ”standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd”. Ett annat ord för affärssystem är det mer internationellt gångbara ERP, enterprise resource planning.

Affärssystem är uppbyggda i moduler som kan ha stöd för redovisning, order- och lagerbehandling, reskontror, produktionsplanering, projektplanering, resursplanering, inköp, tidredovisning och personaladministration och är vanligen kopplade till en gemensam databas som är uppbyggd av flera olika tabeller där data lagras. Funktionaliteten anpassas till företaget genom inställning av olika parametrar i de olika modulerna. På grund av dess komplexitet kompletteras affärssystem ofta med kringsystem för lättare åtkomst till data, till exempel budget- rapporterings- och analyssystem.

Affärssystem har i många fall visat sig bidra till stora förbättringar i företags måluppfyllelse, produktivitet och förmåga att leverera kvalitet. De underlättar även hanteringen av kundkontakter och affärstransaktioner. De har även bidragit till sänkta kostnader och bättre beslutsfattande. Det är inte givet vilka effekter en implementering har på ett företag. Vissa företag har märkt stora oväntade fördelar med affärssystem samtidigt som affärssystem fått skulden när företag som implementerat dem fungerar dåligt.

Moderna affärssystem syftar på en ny generation affärssystem som nyttjar modern teknik och nya tjänster inom Internet of Things och Fintech, för att till exempel koppla samman hårdvaruenheter som används i företaget eller integrera mot banker på ett sätt som inte var möjligt tidigare.