GDPR & Cookies

Dataskyddspolicy

Effectsofts Dataskyddspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Effectsoft Group AB.

Vår målsättningen är att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Effectsoft.
Effectsoft policy för dataskydd och cookies förklarar samt förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagen, Integritetsskyddsmyndigheten och den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline och inkluderar även personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler. Dessa kan tex vara webbplatser, sociala medier, kontakt per brev, telefon eller mail och på evenemang/mässor.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är  all slags information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan knytas till en levande fysisk person. Det kan röra sig om skilda uppgifter som t.ex. namn, kontaktuppgifter, personnummer, IP-adresser, ansökningar, gjorda val och beteenden.

Vad samlar vi in?

På Effectsoft samlar vi in information från dig när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, svarar på enkäter, interagerar i våra sociala medier, köper tjänster från oss, skickar ansökningar eller av annan anledning kontaktar oss per mail, brev, telefon eller connectar via hemsidan.

Använder vi cookies?

Ja, Effectsoft använder cookies för att öka användarvänligheten. Cookies gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. De används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter som tex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

I stort sett alla webbplatser använder cookies, vilket ofta är en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare. Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och/eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av anställda inom Effectsoft. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.
Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter när vi är skyldiga att göra det enligt lag eller när du godkänner att vi gör det, men kommer inte att sälja vår insamlade information vidare till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi som IT- och systemleverantörer har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Effectsoft behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med ditt företag behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till ditt företag i egenskap av kund till oss. För att uppfylla lagkrav kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss!