fbpx

APPAR/VERKSAMHETSSYSTEM

PROJEKTBESKRIVNING

Retail Response är ett företag som hjälper detaljhandelsföretag över hela Sverige att minska svinnet och öka lönsamheten. De inleder ofta samarbetet med en ny partner/kund med att genomföra en så kallad LPM-analys (Loss Prevention Management) för att kartlägga behoven. Utöver detta erbjuder de även en rad tjänster och produkter som tex larm/produktlarm, utbildningar och driftavtal. Vårt uppdrag för Retail Response var att digitalisera ett analysprotokoll (ett utskrivet Excel-dokument) som en konsult hos Retail Respons manuellt fyllde i ute hos butikerna de besökte.

VARFÖR?

Analysprotokollet var tidskrävande och omständigt då konsulterna före besöken fick skriva ut protokollet som därefter fylldes i på plats i butiken. Sammanställningen av protokollet fick sedan manuellt läggas in i Excel-dokumentet för att kunna skapa grafer och analysera den insamlade datan. Detta innebar även ett dröjsmål för kunden ifråga, innan slutrapporten kunde levereras. Genom att digitalisera denna process kunde många tidskrävande processer kortas ner avsevärt för företaget.

HUR?

Vårt arbete för Retail Respons resulterade i en plattform för analysprotokollet som konsulterna fyller i på en surfplatta under butiksbesöket. När analysen är genomförd i butiken sammanfattar plattformen en rapport med åtgärdspunkter som sedan kan skrivas ut och lämnas direkt till kund på plats. Genom att använda verktyget kan slutkunden på ett enkelt sätt direkt identifiera eventuella problem som kan täppas till gällande svinn och därigenom öka lönsamheten. Genom att digitalisera det tidigare analysprotokollet till en plattform så bidrar det både till att företaget enklare kan försvara och förstärka deras IP (intellectual property), men även öppna upp för möjligheten att genomföra ännu kraftfullare analyser i framtiden.

LPM-analysen sker oftast direkt i butiken genom att data matas in i ett webbverktyg på t.ex. en surfplatta. Olika punkter graderas och bedöms utifrån en rad kriterier för att kartlägga en rad olika områden.  Efter att data samlats in skapas en sammanställning som grafiskt visar vart det finns potentiellt svinn med en bedömning och och eventuella åtgärdspunkter.

TEKNIKER/SYSTEM

PHP MVC – MySQL – Bootstrap – JQuery

Retail Response Sweden AB